Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Miljökrav

Som leverantör till Gärsnäs behöver ni uppfylla miljökraven nedan. Undantag är små plastdetaljer under 100 gram eller mindre metallkomponenter som skruvar, beslag, gångjärn etc. Var god läs igenom de miljökrav som är aktuella för de produkter som ni erbjuder och säkerställ att ni efterlever dessa. För stoppningsmaterial, se kraven under plast och gummi.

Observera att inga kemiska ämnen som är upptagna på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC (Substances of Very High Concern) får förekomma i halter över 0.1 viktprocent i produkten. Detta gäller oavsett material.

Trä och träbaserade material

 • Trä eller träbaserade material ska vara spårbart och komma från legala och acceptabla källor*
 • MDF- och HDF-skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 65 % av det gränsvärde som gör att det kan klassificeras som E1 enligt EN 13986  eller likvärdigt**
 • Övriga träbaserade plana skivor (gäller ej formpressade detaljer), t.ex. spånskivor, träfiberskivor, OSB-skivor, plywood och skivor av massivt trä*** som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 50 % av E1 enligt EN 13986 eller likvärdigt**

*Med acceptabla källor menas: 1) Har legal ägande/nyttjanderätt. 2) Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt. 3) Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet. 4) Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).
**Mätmetoder kan utgöras av t.ex. provning enligt kammarmetod (EN 717-1), gasanalysmetod (EN 717-2) eller perforatormetod (EN 120)
**För vissa typer av skivor (t.ex. limfog) kan hänvisning ske till säkerhetsdatablad för det lim som använts vid tillverkning av skivan

Metall

 • Metall som regelbundet kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III. eller krom VI.

Plast och gummi

 • Nedan flamskyddsmedel får inte aktivt ha tillsatts eller max uppgå till 0,1 viktprocent per plast-/gummidel (gäller ej ingående elektronik t.ex. elmotorer och elkablar):

Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 545-55-1
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8
Tris(1,3-dichloroisopropyl) fosfat (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8

 • Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H340, H350, H360 får inte aktivt ha tillsatts eller max uppgå till 0,1 viktprocent per substans och detalj
 • Nedan ftalater/mjukgörare får inte aktivt ha tillsatts eller max uppgå till 0,1 viktprocent per substans och detalj:

DNOP (CAS-nr: 117-84-0)
DIDP (CAS-nr: 68515-49-1)
DINP (CAS-nr: 68515-48-0)

 • Plastdetaljer får inte innehålla PVC
 • Pigment eller tillsatser baserade på arsenik, bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver får inte aktivt ha tillsatts eller max uppgå till 0,01 viktprocent per plast-/gummidetalj
 • Plast/gummi får inte aktivt ha tillsats med eller innehålla kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Uppmätt värde per detalj får inte överskrida 0,01 viktprocent.

Ytbehandlingar av trä, metall och plast

 • Säkerhetsdatablad ska finnas för samtliga nyttjade ytbehandlingsprodukter
 • Ytbehandlingen får inte utföras med produkter eller blandningar klassificerade med följande faroangivelser:

Akut toxicitet – H300, H301, H310, H311, H330, H331
Organtoxisk – H370, H371, H372, H373
Cancerframkallande – H350, H351
Mutagen – H340, H341
Reproduktionstoxisk – H360, H361, H362
Allergiframkallande – H334
Farligt för ozonskiktet – H420
Miljöfarligt – H400, H410, H411, H412, H413 (Undantag är om det av tekniska skäl krävs, i så fall får inte tillförd mängd miljöfarliga ämnen överstiga 14 g/kvm yta)

 • Innehållet av aromatiska lösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 viktprocent. Exempel på aromatiska lösningsmedel är toluen och xylen.
 • Metallytor får inte aktivt ha tillsats eller passiveras med krom III eller VI. Undantaget är ytbehandling av metaller med krom III i kombination med nickel och/eller zink för komponenter som i regel inte kommer i kontakt med hud, t.ex. underreden och ben.
 • Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC (ångtryck över 0,01 kPa*) accepteras om mängd påförd VOC-komponent max uppgår till 35 g/kvm. Dokumentation ska finnas som anger halt VOC och hur mängd påförd VOC har beräknats.

*Definitionen ”ångtryck över 0,01 kPa” gäller enligt direktiv 2010/75/EU (Industriutsläppsdirektivet).