Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Socialt ansvar

Gärsnäs jobbar både intern och extern med sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen hos externa leverantörer.

Våra krav grundar sig i “The Global Compact” – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Vi ställer krav på oss själva och våra samarbetspartners bland annat gällande:

  • Mänskliga rättigheter
  • Barnarbete
  • Arbetsvillkor
  • Diskriminering och trakasserier
  • Fackföreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
  • Anställningsvillkor, löner och arbetstider
  • Arbetsmiljö
  • Miljöpraxis
  • Anti-korruption

Vi utför regelbundet besök och kontroller hos våra leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur ska ställa kraven på sina underleverantörer. Vi utför riskanlyser med avseende på socialt ansvar. I dessa tar vi hänsyn till BSCI:s (The Business Social Compliance Initiative) klassificering av länder, vilken bygger på världsomspännande indikatorer gällande sociala och etiska aspekter.