Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Socialt ansvar

Gärsnäs jobbar både internt och externt med socialt ansvarstagande, bland annat när det gäller ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen hos externa leverantörer.

Våra krav grundar sig i FN:s Global Compact och de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s barnkonvention, nationella miljö- och arbetsrättsliga lagar, samt FN:s konvention mot korruption.

Vi ställer krav på oss själva och våra samarbetspartners vad gäller:

  • Mänskliga rättigheter
  • Barnarbete
  • Arbetsvillkor
  • Diskriminering och trakasserier
  • Fackföreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
  • Anställningsvillkor, löner och arbetstider
  • Arbetsmiljö
  • Miljöpraxis
  • Anti-korruption

Vi utför regelbundet besök och kontroller hos våra leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur ska ställa samma krav på sina underleverantörer. Vi kartlägger vår leveranskedja och utför riskanalyser i hela leverantörskedjan. Eventuella avvikelser mot efterlevnad av kraven hanteras så fort som möjligt för att minimera den negativa påverkan på människor och miljön. I riskanalysarbetet utgår vi från BSCI:s (The Business Social Compliance Initiative) klassificering av länder och de risker som har identifierats i olika sektorer.