Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Möbelfakta

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Möbelfakta ställer krav med ett spann som rör sig från funktionella och säkerhetsmässiga krav för en möbel till miljökrav för en hållbar utveckling och hårda krav gällande socialt ansvar i hela produktkedjan.


Möbelfakta har funnits sedan 1972, idag ägs och förvaltas Möbelfakta av TMF – Trä och Möbelföretagen.  Möbelfaktas syfte är att säkerställa en hållbar utveckling och ger en trygghet och säkerhet för kunden då märkningen omfattar omvärldskrav inom alla tre områden – miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande.

De tekniska och kvalitetsmässiga kraven i Möbelfakta bygger på etablerade internationella och europeiska standarder och hanterar bland annat krav på hållfasthet, stabilitet, brand, akustik och ytors motståndskraft.

Möbelfaktas miljökrav tar avstamp i aktuell forskning och är väl förankrade i det europeiska och internationella arbetet för en hållbar utveckling. Materialkraven innefattar bland annat krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som ska minimeras eller helt undvikas i skivor, textil/skinn/läder, plast/gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.
De produktrelaterade miljökraven gäller själva möbeln och inbegriper krav på märkning, reservdelar, produktinformationer, skötselanvisningar och förpackningar.

Möbelfakta är unikt som referens- och märkningssystem då det integrerar CSR/Socialt Ansvar i kraven och belyser aspekten kring socialt ansvarstagande som ett av de viktigaste områdena för en hållbar utveckling. Kraven tar upp sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. 

Kraven på Socialt Ansvar grundar sig i “The Global Compact” – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Möbelfaktas ingår dessutom krav på god arbetsmiljö.

För att säkerställa relevans och höjd i kravställan granskas och revideras Möbelfaktas kriterier kontinuerligt. Kravuppfyllelse hos producent granskas varje år av tredje part.

Mer information om Möbelfakta och gällande kriterier hittar du på Möbelfaktas hemsida.