Group 2garsnasgarsnasgarsnasimage-archiveGroup 2
Toggle Menu

Möbelfakta

Möbelfakta är en märkning för möbler som ställer höga krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor med avseende på socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande. Spannet rör sig från funktionella och säkerhetsmässiga krav till miljökrav på ingående material och efterlevnad av mänskliga rättigheter i leveranskedjan.

Möbelfakta har funnits sedan 1972, idag ägs och förvaltas Möbelfakta av IVL Svenska Miljöinstitutet och TMF (Trä och Möbelföretagen). Möbelfaktas syfte är att säkerställa en hållbar utveckling och ge en trygghet och säkerhet för kunder då märkningen omfattar omvärldskrav inom alla tre områden – kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Kraven i Möbelfakta överensstämmer också med de krav som ställs i offentlig upphandling.

De tekniska och kvalitetsmässiga kraven i Möbelfakta bygger på etablerade, internationella och europeiska standarder som bland annat hanterar krav på hållfasthet, stabilitet, brand, akustik och ytors motståndskraft.

Möbelfaktas miljökrav tar avstamp i aktuell forskning och är väl förankrade i det europeiska och internationella arbetet för en hållbar utveckling. Materialkraven innefattar bland annat krav på att träråvara ska komma från legala och acceptabla källor. Vidare ställs krav på en rad kemikalier som ska minimeras eller helt undvikas i träskivor, textil och läder, plast och gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.

De produktrelaterade miljökraven gäller själva möbeln och inbegriper krav på märkning, reservdelar, produktinformation, skötselanvisningar och förpackningar.

När det gäller ansvarsfulla leveranskedjor ställer Möbelfakta krav på policys och rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser och uppföljning av sina leverantörer. Kraven grundar sig bland annat på FN:s Global Compact och de tio principerna kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Efterlevnad av kraven gäller både i den egna verksamheten och i hela leverantörsledet.

Möbelfaktas kriterier granskas och revideras kontinuerligt för att säkerställa dess relevans och ta höjd för förändringar i omvärlden. Möbelföretag som är anslutna till Möbelfakta granskas av tredje part varje år.

Mer information om Möbelfakta och gällande kriterier hittar du på Möbelfaktas hemsida.